Regulamin Triathlon Opole 2019

I.       ORGANIZATOR

1. KLUB SPORTOWY "GRUPA TRIATHLONOWA KONA" 

2. Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul. Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.       WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Urząd Miasta Opole

III.     CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja województwa opolskiego w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. Opolskiego

IV.     TERMIN I MIEJSCE

1. Triathlon Opole odbędzie w dniu 23 czerwca 2019 roku. 

V.     PROGRAM IMPREZY

22.06.2018 (SOBOTA)

17.00 – 20.00 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych

23.06.2018 (NIEDZIELA)

8:00 – 10:00 wydawanie pakietów startowych

8:00 – 10:30 – wstawianie rowerów do strefy zmian

10.15 – start duathlon Baby / 0 – 6 lat /

10.30 – start duathlon Kids / 7 – 9 lat /

11:00 wręczenie nagród dla dzieci

10.50 odprawa techniczna dystans 1/4 IM

11:15 start dystans 1/4 IM

11:40 odprawa techniczna dystans 1/8 IM

12:00 start dystans 1/8 IM

14:30 – 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

15:00 dekoracja dystans 1/8 IM

15:30 dekoracja dystans 1/4 IM

16:00 zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy

V. DYSTANS I TRASA

1. Triathlon Opole  rozegranie zostanie na dystansach 1/8 Ironman i ¼ Ironman.  

2. Pływanie na danym dystansie na określonych wcześniej w komunikacie pętlach.  Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone. Dystans 1/8 IM – 475m ; ¼ IM – 950 metrów.
3. Część rowerowa w zależności od dystansu :

·       22,5 na 1/8 IM ,

·       45 km na ¼ IM ,

Zawody w konwencji non – drafting. Zakaz jazdy „na kole” . Regulaminowa odległość między zawodnikami to 10 metrów i 1,5 m do boku.  

4. Bieg – utwardzona lub asfaltowa powierzchnia.  Pomiar trasy GPS. Dystans biegu : 1/8 IM – 5,25 km ; ¼ IM – 10,5 km

5. Limit czasu ukończenia zawodów – 1/8 IM - 2 godziny 30 minut ; ¼ Im – 5 godzin

6. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

Dystans 1/4 IM

·       pływanie – 40 minut

·       pływanie + rower – 3 h

·       pływanie + rower + bieg – 5 h
Dystans 1/8 IM

  •  pływanie – 30 minut
  •  pływanie + rower – 1h 45 min

  •  pływanie + rower + bieg – 2 h 30 min

VI.BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się  w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów 7.00 – 10.00 ; w dniu przed zawodami 17.00 – 20.00

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana i napój izotoniczny na trasie biegowej i na mecie.

2. W Na trasie rowerowej będzie znajdował się jeden bufet z wodą mineralną i izotonikiem.  

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety przenośne ustawione będą dostępne na terenie ośrodka i przy trasie.

IX. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet Triathlon Opole (decyduje rok urodzenia, a w przypadku

K20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
K (generalna kobiet)

K20 (18 – 29 lat)

K30 ( 30 -39 lat )

K40 + ( 40 lat i więcej)

K50 + ( 50 lat i więcej )

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn Triathlon Opole  (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
M (generalna mężczyzn)

M20 (18 – 29 lat)

M30 ( 30 -39 lat )

M40 ( 40 - 49 lat )
M50 + ( 50 lat i więcej )

3. Klasyfiakcja dzieci i młodzieży ( decyduje rok urodzenia )

Babies – 0 – 6 lat ; Kids – 7 – 9 lat 

XI. NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2.Pierwszych 3 zawodników kategorii generalnej mężczyzn i kobiet dostanie pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne.

3.Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników pojedynczych zawodów po ich zakończeniu.

4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.
6. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon Opole  otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.triathlonopole.pl  
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.triathlonopole.pl  .

3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.
4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
5. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XIV. OPŁATY WPISOWE

1. W zawodach Triathlon Opole na dystansie 1 / 8  IM obowiązują opłaty w wysokości:

·       100,00 PLN płatne do 28 lutego 2019 *

·       150,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2019 *

·       250,00 PLN płatne do 20 czerwca 2019

·       350 PLN płatne w dniu zawodów

2. W zawodach Triathlon Opole  na dystansie 1 / 4 IM obowiązują opłaty w wysokości:

·       150,00 PLN płatne do 28 lutego 2019 *

·       200,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2019 *

·       300 PLN płatne do 20 czerwca 2019

·       400 PLN płatne w dniu zawodów

* T-shirt z technicznego materiału płatny dodatkowo 30 PLN

3. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.

4. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
Holistix Events ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602

W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Triathlon Opole , data/miejsca zawodów″.
5. Limity na każdy z dystansów to 300 osób . 

6.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w Triathlon Opole   to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.
7. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
8. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Events zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XV. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonopole.pl  

 XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów   będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Silesiaman obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodów. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodów należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Events , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE


1. Ostateczne zamknięcie listy startowej będzie miało miejsce na dwa dni przed imprezą.

2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt z technicznego materiału płatny dodatkowo 30 PLN / w zależności od pakietu / , oraz bon na posiłek po zawodach, napój .
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Zawody w konwencji bez draftingu .

6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.

7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. Konkurs będzie objęty osobnym regulaminem. .

11.Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności poruszania się po drodze.

12.. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

14. Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o  ruchu Drogowym.

15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Opole 10.12.2018